ورزش سه Website Insights

Company Description:

پایگاه اطلاع رسانی ورزشی برای فارسی زبانان كه اخبار حوزه ورزش (فوتبال،والیبال ،بسكتبال و...)ونتایج بازیها و جداول لیگ های ورزشی را بصورت زنده ارائه می کند

Company Tags:

Top 1000 Sites - Great Britain Top 10000 Sites - United States Top 100,000 Sites - United States Sports


Industry: Sports
Location: Tehran, Tehrān, Iran
Employees: 51-200
Founded: Not Available
* Company data provided by People Data Labs

Site Statistics

Tranco Rank
817 / 6000000 * last update: Sep 24, 2022
Alexa Rank
256 / 1000000 * last update: Sep 29, 2022
Majestic Rank
114091 / 1000000 * last update: Sep 25, 2022
Umbrella Rank
131106 / 1000000 * last update: Jun 19, 2022

ورزش سه Tech Stack

This section shows ورزش سه's tech stack. Click any category title to see all vendors in that category, ranked by SiteScore rank as well as adoption metrics.


ورزش سه uses Google Tag Manager for Tag Management.
ورزش سه uses Hotjar , and Microsoft Clarity for User Session Recording.
ورزش سه uses Telegram for Video Creation.
ورزش سه uses Google Analytics, and Hotjar for Web & Mobile Analytics.
ورزش سه uses Google Optimize for Website Personalization.
ورزش سه also uses Google, Sanjagh, and Yektanet on their website.
* ورزش سه technographic data was gathered by SiteScore analyzing https://varzesh3.com and related pages.

ورزش سه Tech Stack Changes Over Time

This section shows how ورزش سه's tech stack has changed over time. Click any vendor to learn more about that company.