آگهی جات

آگهی جات ما می خواهیم افرادی را که چیزی برای عرضه دارند به افرادی که به آن نیاز دارند متصل کنیم ، افرادی را با شغل و پیشه های مختلف دور هم جمع کنیم تا بتوانند یکدیگر را بهتر پیدا کنند و همه را برای به اشتراک گذاشتن کالا و شغل خود توانمند کنیم.


Industry: Not Available
Location: Not Available
Employees: Not Available
Founded: Not Available

Site Statistics

Tranco Rank
350697 / 6000000 * last update: Nov 29, 2021
Alexa Rank
140507 / 1000000 * last update: Jun 05, 2021
Majestic Rank
296370 / 1000000 * last update: Nov 28, 2021
Umbrella Rank
Not Ranked  

Technology used by آگهی جات

This section shows آگهی جات's tech stack. Click any category title to see all vendors in that category, ranked by SiteScore rank as well as adoption metrics.


Who does آگهی جات use for Tag Management ?
آگهی جات uses Google Tag Manager for Tag Management.

Who does آگهی جات use for Web & Mobile Analytics ?
آگهی جات uses Google Analytics for Web & Mobile Analytics.

What other technologies does آگهی جات use on their website?
آگهی جات also uses Wordpress on their website.

This section shows how آگهی جات's tech stack has changed over time. Click any vendor to learn more about that company.

DateChange
Aug. 6, 2021, 4:59 a.m. Tech Stack Tracking Initialized on Domain: https://agahijat.com/
Aug. 13, 2021, 2 a.m. Technology Removed Site Wide: Bing Ads (bing.com)
Aug. 13, 2021, 2 a.m. Technology Removed Site Wide: Microsoft Clarity (clarity.ms)

* Websites may load certain code elements dynamically, based on cookie state, active campaigns or other settings. This can cause vendors to be added or removed to this list intermittently.

* آگهی جات technographic data was gathered by SiteScore analyzing https://agahijat.com/ and related pages.